7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

7326 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09.06.2021 tarihi itibarıyla Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

Genel Esaslar

 

2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin matrahların veya vergi artırımı, Bu yasada belirtilen ölçülerde artırımda bulunup ödemelerini yapan mükelleflere, artırımda bulundukları yıllar ve vergi türleri itibariyle vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır.

 

-Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri vermiş oldukları beyannamelerdeki Matrahlarını 31 Ağustos 2021 tarihine kadar arttırırlar ise kendilerine Vergi İncelemelerinde başka bir tarhiyat yapılmaz.

 

-Matrah artırımı yapılması, yıllık gelir ve kurumlar vergisine mahsuben daha önce ödenmiş olan vergilerin iadesi taleplerine ilişkin inceleme ve tarhiyatlara engel değildir.

 

-İşe Başlama ve Bırakma nedeniyle kıst dönemde faaliyette bulunan mükellefler için faaliyette bulunan ay sayısı (kesir aylar tam ay sayılarak) dikkate alınarak hesaplanır.

 

-Daha önceki düzenlemelerden farklı olarak, artırılan matraha ilişkin ödemelerin peşin olarak yapılması halinde bir indirim uygulanacaktır.

 

-Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si 2021 ve izleyen yılların karlarından mahsup edilemeyecek.

 

–Buna göre; matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu vergilerden%10 indirim yapılır ve katsayı uygulanmaz.

 

-Ayrıca, uyumlu mükellefler için matrah artırımında uygulanacak vergi oranı da 5 puan indirimli olarak uygulanacak. İstisna, indirim ve mahsuplar nedeniyle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken verginin bulunmaması hâlinde de bu hüküm uygulanır.

 

 

Kapsamdaki Vergi Türleri

 

Matrah ve vergi artırımı aşağıdaki vergi türlerinde yapılabilecektir

-Gelir Vergisi

-Kurumlar Vergisi

-Katma Değer Vergisi

-Stopaj Vergisi(Gelir/Kurumlar)

–Hizmet erbabına ödenen ücretler

–Serbest meslek ödemeleri

–Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ait ödemeleri

–Kira ödemeleri

–Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemeler

–Esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemeler

 

Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı

 

Kurumlar vergisi mükellefleri, ilgili yıllarda beyan ettikleri matrahlarını 31.8.2021 tarihine kadar artırdıkları takdirde;

 

-Kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacaktır.

 

-Artırımda bulunulan yıla ait kurumlar vergisi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş olan kurumlardan bu Kanun’un 2. ve3. (yapılandırma) maddelerinden yararlanmayanlar için indirimli vergi oranı% 15’tir.

 

-Vergi artırımı kapsamına giren dönemler için muhtasar beyanname yönünden merkez veya şubeleri için ayrı ayrı mükellefiyetleri bulunan ve vergi artırımından yararlanmak isteyen mükelleflerin, merkez ve her bir şube için ayrı ayrı vergi artırımında bulunmaları gerekmektedir.

 

-2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında gelir, kurumlar veya katma değer vergileri ile gelir (stopaj)/kurumlar (stopaj) vergisi yönünden farklı vergi dairelerinin mükellefi olanlarca, matrah ve vergi artırımına ilişkin bildirimlerin, en son mükellefiyetleri bulunan vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir.

 

-Artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergi tutarları ile artırılan vergi tutarları, 31 Eylül 2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar peşin ödenmek suretiyle kapatılabilecektir. Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde (Vergi-31.09.2021) peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu vergilerden ilave %10 indirim yapılır ve ayrıca katsayı uygulanmaz.

 

-Taksitle ödeme seçeneğinin seçilmesi halinde, ikişer aylık taksitler halinde azami 6 Taksit halinde ödeme yapılabilecektir. ilk taksitin ödeme tarihi 31 Eylül 2021 (bu tarih dahil) tarihidir.

 

Taksitle ödemede, seçilen taksit sayısına bağlı olarak bir taksit farkı da (Katsayı) ilave edilecek. Taksit tutarlarının hesaplamasına dair formül aşağıdaki gibi olacak:

 

Taksit Tutarı = [(Ödenecek vergi aslı + Yİ-ÜFE Faizi) x Katsayı] / Taksit Sayısı

 

Takvim yılları itibariyle vergi artırımı yapılacak oranlar ve asgari artırım tutarları aşağıda yer almaktadır.

YIL

Mat.Artı Oran

Asgari Art.Oranı

Vergi Oranı

2016

35

94.000

20

2017

30

99.600

20

2018

25

105.800

20

2019

20

112.400

20

2020

15

127.500

20

 

 

 

 

-İlgili yıla ilişkin olarak verilen beyannamede matrah beyan edilmemişse, matrah oluşmamışsa ya da hiç beyanname verilmemişse yine Asgari Artırım Tutarları dikkate alınacaktır. Örneğin 2016 yılına ilişkin zarar beyan eden bir şirket bu yıla ilişkin belirlenen 94.000 TL asgari artırım tutarını dikkate alacaktır.

 

-Artırılan matrahlar, %20 oranında vergilendirilecek ve üzerinden ayrıca herhangi bir vergi alınmayacaktır.

 

-Kurumların Devri ve Tam Bölünmesi Halinde;

 

Devirlerde, devrolan kurumun tüm hak ve yükümlülükleri devir alan kuruma intikal ettiğinden, devir suretiyle infisah eden ve ticaret sicilinden silinerek mükellefiyet kayıtları kapatılan kurumlar adına devir alan kurum tarafından devir alınan kurumun ilgili yılları adına matrah artırımında bulunulması mümkündür.

 

Tam bölünmede; bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumlar birlikte, bölünen kurum adına matrah artırımında bulunulabilecektir.

 

-Yıl İçinde İşe Başlayanlar; İşe başlama gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette bulunmuş mükellefler hakkında ilgili yıllar için belirlenen asgari matrahlar, faaliyette bulunulan ay sayısı (ay kesirleri tam ay olarak) dikkate alınarak hesaplanacaktır.

 

Artırılan matrahlar üzerinden ödenecek vergiler KKEG niteliğindedir.

 

Gelir Vergisinde Matrah Artırımı

 

Gelir vergisi mükellefleri, ilgili yıllarda beyan ettikleri gelir vergisi matrahlarını 31.8.2021 tarihine kadar artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacaktır.

 

-Artırımda bulunulan yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için bu Kanun’un 2. ve3. (yapılandırma) maddelerinden yararlanmayanlar için indirimli vergi oranı% 15’tir

 

-Artırımda bulunulacak yıllara ilişkin beyannamelerde matrah bulunmaması veya hiç beyanname verilmemiş olması durumunda, artırılacak asgari matrah tutarları mükellef grupları itibariyle aşağıda tabloda yer alan oranlarda belirlenmiştir.

 

 

 

 

Asgari Matrah Artırım Tutarları(TL)

YIL

Mat.Artı Oran

Vergi Oranı

Bilnço Def

SMK

İşletme

Sadece Kira

2016

35

20

47.000

47.000

31.900

9.400

2017

30

20

49.800

49.800

33.200

9.960

2018

25

20

52.900

52.900

35.250

10.580

2019

20

20

56.200

56.200

37.500

11.240

2020

15

20

63.700

63.700

42.500

12.740

 

-GV Beyannamesinde Birden Fazla Gelir Unsuru Varsa; Verdikleri yıllık gelir vergisi beyannamesinde birden fazla gelir unsuru bulunan mükellefler, matrah artırımlarını yıllık beyannamelerinde yer alan toplam matrah üzerinden yapacaklar, gelir unsurlarının bir kısmı itibarıyla artırımda bulunmayacaklardır.

 

Katma Değer Vergisinde Matrah Artırımı

 

KDV mükellefleri tarafından verilen beyannamelerde yer alan hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranlar kullanılarak 31.08.2021 tarihine kadar ek vergi ödenmesi halinde, ilgili dönemler için katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılamayacaktır.

 

-Ödenen katma değer vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamayacak, ödenmesi gereken katma değer vergilerinden indirilemeyecek veya herhangi bir şekilde iade konusu yapılamayacaktır.

 

-Verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinden, en az üç döneme ait beyannamenin verilmiş olması hâlinde, bu yıla ait dönemlerden verilmiş olan beyannamelerdeki hesaplanan katma değer vergisi tutarlarının ortalaması bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas olmak üzere yıllık hesaplanan katma değer vergisi tutarı bulunur ve bu tutar üzerinden belirtilen oranlara göre artırım tutarı hesaplanır.

 

-Katma değer vergisi mükelleflerince her bir dönemde verdikleri beyannamelerdeki hesaplanan KDV toplamı üzerinden, KDVK’nın 11/1-c ve Geçici 17. Maddelerine istinaden tecil edilen vergiler düşebileceklerdir.

 

Takvim yılları itibariyle vergi artırımı yapılacak oranlar aşağıda yer almaktadır.

 

YILLAR

VERGİ ARTIRIM ORANI (%)

2016

3

2017

3

2018

2,5

2019

2

2020

2

 

Katma değer vergisi mükelleflerinin, artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları zorunludur. Şu kadar ki, mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları hâlinde, faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde artırımda bulunulur.

 

-2 No.lu KDV beyannameleri için 7326 sayılı Kanunun vergi artırımı hükmünden yararlanılması mümkün değildir.

 

-Kısmi Tevkifat Nedeniyle Satıcıdan Tevkif Edilerek Kendisine Ödenmeyen KDV’nin Satıcıların yapacakları KDV artırımları ile ilgili “Yıllık Hesaplanan KDV" tutarının belirlenmesinde, alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV dikkate alınmadan, kendileri tarafından beyan edilen kısım hesaplamaya dâhil edilecektir.

 

Bir aylık vergilendirme dönemine tabi olan katma değer vergisi mükelleflerince, artırımda bulunulmak istenilen yıl içindeki vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak katma değer vergisi beyannamelerinden, en az üç döneme ait beyannamenin verilmiş olması hâlinde, bu yıla ait dönemlerden verilmiş olan beyannamelerdeki hesaplanan katma değer vergisi tutarlarının ortalaması bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas yıllık hesaplanan katma değer vergisi tutarı bulunur ve bu tutar üzerinden yukardaki oranlarda artırım tutarı hesaplanır.

 

-İlgili takvim yılı içinde işlemlerin bir kısmının vergiye tabi işlemlerden oluşması ve bir kısım işlerinin de istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerden ile tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşması veya diğer nedenlerle takvim yılının belli bazı dönemlerinde hesaplanan KDV bulunup, bazı dönemlerinde de bulunmaması,

 

Tüm KDV beyannamelerin verilip, belli bazı dönemlerinde hesaplanan KDV bulunup, bazı dönemlerinde de bulunmaması halinde;

 

GV ve KV yönünden matrah artırmaları zorunludur. Artırılan bu matrah üzerinden hesaplanan %18 KDV tutarı ile Beyannamelerinde beyan edilen Hesaplanan KDV toplamı üzerinden (%3,%3,%2,5,%2,%2) oranlara göre hesaplanacak KDV tutarı karşılaştırılacak ve en yüksek tutar dikkate alınarak artırım yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelir / Kurumlar Stopaj Vergisinde Artırım

 

Belirlenen stopaj konusu ödemelerin gayrisafi tutarının yıllık toplamı üzerinden aşağıdaki oranlar kullanılarak 31.8.2021 tarihine dek ek vergi ödenmesi halinde, bu vergilendirme dönemleriyle ilgili olarak söz konusu ödemeler yönünden stopaj gelir / kurumlar vergisi incelemesi yapılmayacaktır.

 

Gelir stopaj ve kurum stopaj vergilerinin artırımı, Gelir Vergisi Kanunun 94. maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunun 15 ve 30. Maddelerinde yer alan ve üzerlerinden stopaj yapılması istenen ödeme türleri itibariyle yapılacaktır.

 

Kanunun 5. Maddesi ve yukarda belirtilen kanun maddelerine göre, üzerlerinden vergi artırımı hesaplanacak ödeme türleri aşağıdaki gibidir:

 

-Stopaj Vergisi(Gelir/Kurumlar)

–Hizmet erbabına ödenen ücretler

–Serbest meslek ödemeleri

–Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ait ödemeleri

–Kira ödemeleri

–Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemeler

–Esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemeler

 

-Artırıma esas ücret tutarı ve buna ilişkin olarak ödenen gelir vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamayacaktır.

 

-Bu fıkra uyarınca artırımda bulunulması durumunda ayrıca gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartı aranmaz.

 

YIL

ÜCRET ÖDEMELERİ

SERBEST MESLEK

KİRA ÖDEMELERİ

YILLARA YAY.İNŞ.HAKEDİŞ

2016

% 6

% 6

% 6

% 1

2017

% 5

% 5

% 5

% 1

2018

% 4

% 4

% 4

% 1

2019

% 3

% 3

% 3

% 1

2020

% 2

% 2

% 2

% 1

 

 

 

 

 

-Mükelleflerce ücret ödemelerine ilişkin hiç beyan verilmemiş olması halinde ise aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama işçi sayısı dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.

 

-Vergi artımı yapılması planlanan yılda aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş olursa, verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama işçi sayısı kadar işçi çalıştırıldığı kabul edilmek ve ilgili yılın son vergilendirme döneminde geçerli olan asgari ücretin brüt tutarı ile çarpılmak suretiyle 1 vergilendirme dönemine esas gelir (stopaj) vergisi matrahı hesaplanacak, bu tutarda 12 ile çarpılıp bir yıla iblağ edilerek vergi artırımına esas olacak yıllık ücretler üzerinden hesaplanan gelir (stopaj) vergisi matrahı bulunacaktır. Bu tutar üzerinden de yukarıdaki oranlarda gelir stopaj vergisi hesaplanır.

 

-Serbest meslek erbabına yapılan ödemelere ilişkin ilgili yılda hiç beyan verilmemiş veya ödeme türünün beyannamede gösterilememiş olması halinde, ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrah tutarının %50’si esas alınarak belirlenen gelir (stopaj) vergisi matrahı üzerinden %15 oranında vergi hesaplanıp ödenecektir.

 

-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş ödemelerine dair ilgili yılda hiç beyan verilmemiş veya ödeme türünün beyannamede gösterilememiş olması halinde, ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrah tutarı (%100’ü) esas alınarak belirlenen gelir (stopaj) vergisi matrahı üzerinden %3 oranında vergi hesaplanıp ödenecektir.

 

Gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi artırımında bulunmak isteyenlerin, yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları hâlinde faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için (ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınmak suretiyle) genel esaslar çerçevesinde artırımda bulunacaklardır.