Tasdik
Tasdik, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin yeminli mali müşavirlerce denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi, bu inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının imza ve mühür kullanmak suretiyle tespiti ve rapora bağlanmasıdır.
Tasdik işlemi; yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili bölümleri ile mali tablolar ve bildirimlerin uygun kısımları, yeminli mali müşavirlerce imzalanıp mühürlenmek ve tasdik raporu düzenlenmek suretiyle yerine getirilmektedir. 

Tam Tasdik Hizmeti

Tam tasdik hizmeti, gerçek veya tüzel kişilerin mali tablolarının ve beyannamelerinin muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğu ve denetim standartlarına göre incelendiğinin tasdiki hizmetidir. 
Tasdik hizmeti olası bir vergi incelemesi riskini azaltmasının yanı sıra hatalı uygulamaların önceden tespit edilmesi ve düzeltilmesine olanak vermektedir. 

Tam Tasdikin Amacı

a) Gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin hesap ve kayıtlarının sonuçlarını gösteren mali tablolarının yanıltıcı olmayacak biçimde eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde düzenlenmesini sağlayarak kamunun istifadesine sunmak,
b) Gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin ilgili mevzuat yönünden olan taleplerin karşılanmasında çabukluğu sağlayarak hak ve yararlarını korumak,
c) Vergi idaresi ve mükellef ilişkilerinde güveni hakim kılmak,
d) Ödenmesi veya iade edilmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinin ya da istisna edilmesi gereken kazancın doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak;
Yeminli mali müşavirliğimizce vergi mevzuatı yönünden tasdik yapılabilecek olan konu ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Ayrıca şirketin vergi planlamasına katkıda bulunulmakta ve vergi maliyeti en aza indirilmektedir. Dolayısıyla, yaptığımız denetim ve tasdik hizmeti kanunların doğru uygulanmasında önemli yararlar sağlamakta ve işletmelerin yasaların tanıdığı hak ve vergi avantajlarından da en iyi şekilde yararlanmalarına olanak vermektedir. Tam tasdik kapsamında verilen hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır:
* Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi
* Kurumlar vergisi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti
* Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi
* Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü
* Kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi
* Tam Tasdik Raporu'nun düzenlenmesi

Katma Değer Vergisi  İadesi Tasdik Hizmetleri

3568 Sayılı Kanunun 12 nci maddesine istinadenin yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Katma Değer Vergisi İadesi ile ilgili olarak tasdik kapsamına alınan konular aşağıda belirtilmiştir.
* Fazla veya Yersiz Ödenen KDV'nin İndirim Hakkına Sahip Olanlara İadesine İlişkin İşlemler (KDVK 8/2)
* Tevkifat Kapsamına Alınan İşlemlerde KDV İadesine İlişkin İşlemler (KDVK 9/2)
* Mal ve Hizmet İhracatından Doğan İadeye İlişkin İşlemler (KDVK 11/1- a,c)
* Bavul Ticareti ve Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Satışlarla İlgili KDV İadelerinin Tasdikine İlişkin İşlemler (KDVK 11/1-b)
* Faaliyetleri Kısmen veya Tamamen Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının, Yüzer Tesis ve Araçların Kiralanması veya Çeşitli Şekillerde İşletilmesi Olan Mükelleflere Bu Amaçlarla Yapılan Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının, Yüzer Tesis ve Araçların Teslimleri ile Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Olarak Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Bunların Tadili Bakımı ve Onarımı Şeklinde Ortaya Çıkan Teslim ve Hizmetler ve Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İşlemler (KDVK 13/a,b)
 * Altın, Gümüş, Platin Arama, İşletme, Zenginleştirme ve Rafinaj Faaliyetlerine İlişkin İstisna ile İlgili İade İşlemleri (KDVK 13/c)
 * Teşvik Belgeli Makine Teçhizat Teslimine İlişkin KDV İadesi İşlemleri (KDVK 13/d)
 * Liman ve Hava Meydanları İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin KDV İadesi İşlemleri (KDVK 13/ e)
 * Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin KDV İadesi İşlemleri (KDVK 13/f)
 * Uluslararası Taşımacılık Hizmetleriyle İlgili KDV İadesi İşlemleri (KDVK 14/1)
 * İhraç Malı Taşıyan Araçlara Yapılacak Motorin Teslimlerinde KDV İadesi İşlemleri (KDVK 14/3)
 * Diplomatik İstisnalar ile İlgili İade İşlemleri (KDVK 15/1-b)
 * İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetlerle İlgili KDV İadesi İşlemleri (KDVK 29/2)
 * Dahilde İşleme veya Geçici Kabul İzin Belgesi Kapsamındaki Teslimlerde Tecil Terkin Uygulamasına İlişkin İşlemler (KDVK Geçici 17 )


Özel Tüketim Verigisi Tasdik Hizmetleri

3568 Sayılı Kanunun 12 nci maddesine istinaden yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Özel Tüketim Vergisi İadesi ile ilgili olarak tasdik kapsamına alınan konular aşağıda belirtilmiştir.
* Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmamış deniz yakıtı tasdik raporu
* Özel Tüketim Vergisi üretim tecil-terkin raporu
 *Özel Tüketim Vergisi iade ve mahsup işlemleri
* Biyoetanol üretim tasdik raporu
* Harmanlayıcılara ait biyoetanollü benzin faaliyet tasdik raporu
* İhraç malı taşıyan araçlara motorin teslimlerinde özel tüketim vergisi istisnasına ilişkin faaliyet tasdik raporu vb.
Özel Amaçlı Raporlar
* Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu’na göre)
* Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
* Öz kaynakların sermayeye ilavesine ilişkin raporlar
* SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait rapor
* 3984 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarınca radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemleri

Mali Mevzuatta Yer alan Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetler ile ilgili ve Diğer Tasdik Hizmetleri

* Döviz kazandırıcı işlemlerde vergi istisnası,
* Stok değerlemesi,
* Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası,
* Dernek, tesis, vakıf ve kooperatiflere muafiyet tanınması,
* Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler,
* Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu Tasdiki,
* Sermayeye Eklenebilir İç Kaynakların Tespiti,
* Yatırım İndirimi İstisnası Tasdiki,
* Sermayenin Ödendiğinin Tespiti,
* Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının Tespiti,
* Sermayeye İlave Edilecek Sermaye ve kar yedeklerinin Tespiti,
* AR-GE-TÜBİTAK - TEYDEB YMM Proje Harcamaları Değerlendirme Ve Tasdiki,
* Enflasyon Düzeltmesinde Öz Sermaye Kalemlerine Ait Olumlu Farkların Sermayeye İlavesi Tasdik Raporu,
* Kurumlar Vergisi'nden İstisna Kazançlara İlişkin Tasdik İşlemleri,
* Bankalardan Talep Edilen Kredi Ve Teminat Mektupları İçin Verilen Hesap Durumu Belgelerinin Tasdik İşlemleri,
* Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu,
* Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu'na göre),
* Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi,
* 3568 Sayılı Yasa Ve Vergi Usul Kanunu Gereğince Tasdik Kapsamına Alınan Ve / Veya Alınacak Diğer İşlemler