7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABININ DÜZELTİLMESİ

Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklar Cari Hesabı.

 

İlgili düzenleme, yalnızca bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

 

Mükellefler, 31.12.2020 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte;

 

- İşletmelerinde bulunmayan kasa mevcudu.

-Ortaklardan alacaklar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları.

-İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar.

Kapsamaktadır.

 

-İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinde Esas Alınacak Tarih

 

-Kasa/Cari hesap düzeltmesinde 31.12.2020 tarihli bilanço rakamları esas alınacaktır

-Stok affında ise sayım yasalaşma gününden itibaren, 31.08.2021 tarihinden önce herhangi bir gün itibariyle yapılabilir.

 

Beyan:

 

Bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.

 

Ödenecek Vergi:

 

Beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

Örneğin 31.12.2020 tarihi itibariyle 131 hesap bakiyesi 200.000 TL ve 331 hesap bakiyesi 10.000 TL ise düzeltme işleminden yararlanacak tutar

 (200.000-10.000)=190.000 TL dir.

190.000x0,03=5.700 TL vergi Ödeyeceklerdir.

 

 

----------------------------------------------/---------------------------------------------------

689 DİĞ.OL.DIŞ.GİD.ZAR.                    5.700

Kanunen kabul edilmeyen giderler

360 ÖDEN.VERGİ. VE FON.                 5.700

--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------/---------------------------------------------------

689 DİĞ.OL.DIŞ.GİD.ZAR.                                            190.000

Kanunen kabul edilmeyen giderler

331 ORTAKLARA BORÇLAR                                           10.000

                                                131 ORTAKLADAN ALACAKLAR                 200.000

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

İlk Taksiti Beyanname verme süresinde, diğer taksitleri beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere 3 taksitte ödenecektir.

 

-Kasa mevcutları ile ortaklardan net alacak tutarlarıyla ilgili olmakla beraber başka hesaplarda takip edilen tutarların da dikkate alınması mümkündür.

 

-Net Alacak Tutarının Belirlenmesi İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarının belirlenmesinde, başka hesaplarda takip edilen tutarlar da dikkate alınarak tek düzen hesap planında yer alan "131. Ortaklardan Alacaklar" ve "231. Ortaklardan Alacaklar" toplamından "331. Ortaklara Borçlar" ve "431. Ortaklara Borçlar" toplamının çıkarılması sonucunda kalan net tutar esas alınacaktır.

 

-31.12.2020 tarihi ile beyan tarihindeki net alacak rakamı kıyaslanır ve küçük olan meblağ beyan edilir.

31.12.20 Tutarı < Bildirim Tarihi Tutarı = En fazla 31.12’deki Tut

31.12.20 Tutarı > Bildirim Tarihi Tutarı = En fazla Bild. Tar. Tut.

Esas alınarak, düzeltme yapılabilecektir.

 

-Beyan edilen alacak tutarı doğrudan gider/KKEG olarak kayıt altına alınabileceği gibi dileyen mükelleflerce bilançonun aktifinde herhangi bir geçici hesapta (örneğin; 296 Hesap) da izlenebilir. Bu durum özellikle örtülü sermaye, finansman gider kısıtlaması ve TTK Madde 376 uygulaması açısından sonuç doğurmaktadır.

 

Düzenleme kapsamında ödenen vergiler; Gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez.

 

Beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2021 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri Kanunun 6. Maddesinin 3. fıkrasında öngörülen beyanname verme süresi içinde yapılır ve düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmaz.