7256 VARLIK BARIŞI SÜRE UZATIMI

30/06/2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4196 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile;“7256 Sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanuna eklenen Varlık Barışı uygulamasına ilişkin Geçici 93 üncü maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan süreler, 30/06/2021 bitim tarihlerinden itibaren (6 ay) 31/12/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

-Buna göre yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31/12/2021 tarihine kadar Türkiye’ deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.

 

-Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak yasal defter ve kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar 31/12/2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirerek, söz konusu varlıkları 12/12/2021 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın yasal defterlere kaydedebilirler. Söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekebilirler.