7256 SAYLI KANUNUN SGK YAPILANDIRMASI AYRINTILARI

Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Ayrıntılar

 

Yayımlanan 7256 sayılı kanuna göre;

 

2020/Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin çalıştırılan sigortalılar için tahakkuk eden sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi borçları ile gecikme cezası ve gecikme zamları,

 

2020/Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin işverenler adına veya şirket ortakları adına tahakkuk ettirilen ve ödenmemiş 4/b kapsamındaki prim borçları ile gecikme cezası ve gecikme zamları,

 

31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin tespit edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

 

31.12.2020 tarihinden önce kesinleşen idari para cezaları, İş kazası ve meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları,

 

Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

 

Önceki yapılandırma Kanunlarına göre daha önce dondurulan 4/b hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak olan borçlar,

 

SGK tarafından takip edilen ve asılları ödenen borçların fer’ileri, Kanunun yayım tarihinden önce tahakkuk etmiş ve ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası Prim borçları, Sigorta primleri, işsizlik sigorta primleri ve idari para cezaları için açılan davalardan feragat edilmesi halinde bu borçlar yapılandırma kapsamındadır. 

 

Söz konusu borçların yapılandırılabilmesi için 31.12.2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. Yapılandırma başvuruları kâğıt ortamında elden, posta yolu ile veya elektronik ortamda yapılabilecektir.

 

Yapılandırılan borçlar peşin ödenebileceği gibi, altı, dokuz, on iki ve on sekiz aylık ödeme planları çerçevesinde taksitle ödenebilecektir.

 

Yapılandırılan borç tutarlarının peşin ödenmesi halinde taksit farkı alınmayacaktır.

 

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ise taksit süresine göre yapılandırılan borç üzerine taksitlendirme farkı eklenecektir. Taksitlendirme farkı tutarları taksit süresine eşit olarak eklenerek tahsil edilecektir.

 

Taksitler ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir. Taksit ödemesinin son gününün resmi tatile denk gelmesi halinde taksit ödeme süresi tatili takip eden ilk iş gününe uzayacaktır. 

 

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde ilk iki taksitin yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir. İlk iki taksitin yasal süresi içinde ödenmesi halinde bir takvim yılı içerisinde iki taksit ödememe veya geç ödeme ya da taksitlerin eksik ödenmesi halinde yapılandırma bozulmayacaktır. Ancak eksik ödenen veya ödenmeyen taksitlerin, son taksit ödemesini takip eden ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

 

Tahakkuk etmiş borçlarını yapılandırdıktan sonra taksitlerini ve cari ay prim ve işsizlik sigortası borçlarını yasal süresinde düzenli olarak ödeyen işverenler sigorta prim destek, teşvik ve indirimlerden yararlanabileceklerdir.