2022 YILI MATRAH ARTIRIMI DÜZENLEMESİ

2022 Yılının Matrah Artırımı

 

Kanunla, 2022 yılı için de matrah artırımı getirildi. 2022 yılı gelir ve kurumlar vergisi matrahının yüzde 25 oranından az olmamak üzere matrah artırımı yapılacak.

 

2022 yılı için matrah artırımında bulunan gelir vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutanlar için 105 bin liradan; bilanço esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek erbabı için 200 bin liradan, kurumlar vergisi mükellefleri için 500 bin liradan az olamayacak.

 

2022 takvim yılına yönelik matrah artırımında bulunulabilmesi için bu yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması ve bu beyannamelerde beyan edilen vergiye esas matrahların, 2021 takvim yılında beyan edilen matrahın yüzde 122,93 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar ile 2022 takvim yılı üçüncü geçici vergilendirme döneminde beyan edilen matrahın yüzde 40 oranında artırılması suretiyle bulunan tutarın yüksek olanından az olmaması şartı aranacak.

 

Ayrıca, 2022 takvim yılına yönelik matrah artırımında bulunmak isteyen mükellefler tarafından 1/1/2023 tarihinden sonra matrah azaltıcı nitelikte düzeltme beyannamesi verilmesi durumunda, bu bent hükmüne istinaden yapılacak kıyaslamada düzeltme öncesi beyan edilen matrahlar esas alınacaktır.

 

a)Üçüncü geçici vergilendirme dönemi gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmemiş olması halinde, İkinci geçici vergilendirme dönemi beyannamesinde beyan edilen matrahın %100 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar kıyaslamada dikkate alınacaktır.

 

b) Sadece birinci geçici vergilendirme dönemi beyannamesinin verilmiş olması halinde,

Birinci geçici beyannamesinde beyan edilen matrahın %300 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar kıyaslamada dikkate alınacaktır.

 

c) Zarar beyan edilmiş veya matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması durumunda,2021 takvim yılı ve 2022 yılının üçüncü geçici vergilendirme dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş (ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya gelir elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar dâhil) olması durumunda, 2022 yılı gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri için bu şart aranmayacaktır. 2022 yılı gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımına esas tutarların belirlenmesinde, asgari tutarlardan az olmamak üzere bu bent hükmüne göre belirlenen tutarların %25'i dikkate alınacaktır.

 

Düzenleme ile kurumlar vergisi mükellefleri için matrah artış oranları ve asgari matrah artış tutarları aşağıdaki gibi olmuştur:

 

Beyannameye İlişkin Yıl

Matrah Artırım Oranı

Asgari Artırım Tutarı

Vergi Oranı

İndirimli Oran

2018

%35

200.000,00

%20

%15

2019

%30

215.000,00

%20

%15

2020

%25

230.000,00

%20

%15

2021

%20

260.000,00

%20

%15

2022

%25

500.000,00

%20

%15

 

Örnek;

 

Mükellef kurumun 2021 takvim yılı kurumlar vergisi matrahı 2.000.000 TL

Mükellef kurumun 2022 takvim yılı 3.üncü dönem geçici vergi matrahı 1.500.00,00 TL

 

Mükellef kurumun 2021 kurumlar vergisi matrahını %122,93 oranında artırılmış tutarı ( 2.000.000,00 x 122,93 =) 2.458.600,00 TL

Mükellef kurumun 2022 takvim yılı 3.üncü dönem geçici vergi matrahının %40 artırılmış tutarı ( 1.500.000,00 x %40=) 2.100.000,00 TL dir.

 

Bu tutarlardan yüksek olan 2.458.600,00 TL tutar asgari artırım tutarı 500.000,00 TL den yüksek olduğundan matrah artırımından yararlanabilmesi için mükellefin 2022 yılı matrahının enaz 2.458.600,00 TL olması gerekir.

 

Bu durumda matrah artırım tutarının en az (2.458.600,00 x %25=) 614.650,00TL olması gerekir.

 

Katma Değer Vergisinde Matrah Artırımı

 

2022 yılı her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri katma değer vergisi beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden 2022 yılı için %2 oranından az olmamak üzere belirlenecek katma değer vergisini, vergi artırımı olarak artırmaları halinde bu dönemler için KDV incelemesi ve tarhiyatı yapılamayacaktır.

 

Beyannameye İlişkin Yıl

Matrah Artırım Oranı

2018

3

2019

3

2020

2,5

2021

2

2022

2

 

Stopaj Artırımı

 

Mükelleflerin stopaj artırımından yararlanabilmeleri için 2022 yılı gelir ve kurumlar vergisi stopaj tutarlarını aşağıdaki oranda artırmaları gerekmektedir.

 

GVK 94/1 Ücretler

%2

GVK 94/2 SMK

%2

GVK 94/3, KVK 15/a -30/1-a Yıllara Sari İnş.Onarım

%1

GVK 94/5 Kira Geliri

%2

GVK 94/5 KVK 15/1-b ve 30/3 Kar Payları

%2

GVK 94/11 Zirai Ürün ve Hizmetleri

%25

GVK 94/13 Vergiden Muaf Esnafa Yapılan mal ve hizmet Ödemeleri

%25