Yurt Dışındaki Firmaya Verilen Hizmetlerde KDV Uygulaması
Yurt Dışındaki Firmaya Yurt Dışında Verilen ve Yurt Dışında Faydalanılan Teslim ve Hizmetler KDV'nin Konusuna Girmemekle Birlikte, Yurt Dışındaki Firmalardan Yurt İçinde Alınan Teslim Ve Hizmetler KDV'ye Tabidir. Konuya İlişkin Kayseri vergi Dairesi Başkanlığının 16.07.2019 Tarihli Özlegesi Aşağıdaki Gibidir.

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

50426076-130[6-2017/20-1402]-E.52730

16.07.2019

Konu

:

Yurt içindeki çağrı merkezinin yurt dışındaki firmalara hizmet vermesi ve bu hizmetleri verebilmek için yurt dışından aldığı hizmetlerin KDV karşısındaki durumu hk.

 

 

 

 

İlgi

:

… tarih ve … evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, yurtiçinde çağrı merkezi olarak faaliyet gösteren şirketinizin yalnızca yurtdışında mukim şahıslarla bilgisayar programları aracılığıyla iletişim kurarak yurtdışı firmaların indirim paketlerinin tanıtıldığı ve ilgili firmalara satış için yönlendirildiği, satışı gerçekleşen paket başına kazanç elde edildiği, bu hizmeti verebilmek için yurtdışında mukim firmalardan alınan cihaz ve sistem programı kullanımı, depolama hizmetleri, telefon kontörü alımı, reklam bedeli gibi hizmetler dolayısıyla ödeme yapıldığı belirtilerek yurtdışında mukim şahıslara verilen hizmetten dolayı elde edilen kazancın katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı ve bu hizmeti gerçekleştirmek için yurtdışında mukim firmalardan alınan hizmetlerin tevkifata tabi olup olmadığı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

3065 sayılı KDV Kanununun;

 

- 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalinin KDV'ye tabi olduğu,

 

- 6/b maddesinde, hizmet işlemlerinde işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,

 

- 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

 

-11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin, yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetlerin ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurtdışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetlerinin KDV'den istisna olduğu,

 

-12/2 nci maddesinde, bir hizmetin yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurtdışında faydalanılması gerektiği

 

hüküm altına alınmıştır.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-2.1.) bölümünde;

 

"3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV'den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2)nci maddesine göre;

 

- Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,

 

- Hizmetten yurtdışında faydalanılması, gerekir.

 

Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.

 

Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye'de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır."

 

açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Buna göre, Şirketiniz tarafından yurtdışında mukim şirketlere verilen çağrı merkezi hizmetinden yurtdışında faydalanıldığından bu hizmetler 3065 sayılı Kanunun 11/1-a ve 12/2 nci maddesi kapsamında değerlendirilecek ve Şirketiniz tarafından bu hizmetlere ilişkin düzenlenen faturalarda KDV hesaplanmayacaktır.

 

Öte yandan, Şirketiniz tarafından yurtdışında mukim şirketlerden alınan ve Türkiye'de faydalanılan hizmetler KDV ye tabi olup, bu tutarlar üzerinden hesaplanan KDV'nin sorumlu sıfatıyla Şirketiniz tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Bu şekilde beyan edilen verginin aynı döneme ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesi ile indirim konusu yapılması mümkündür.


Kaynak: https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat