Ayni Bağış ve Yardımların İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı
3294 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına Yapılan Ayni ve Nakdi Bağış ve Yardımların Tamamı Kurum Kazancından İndirilebilir. Konuya İlişkin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 23.12.2019 Tarihli Özelgesi Aşağıdaki Gibidir.

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

23.12.2019

Konu

:

Ayni bağış ve yardımların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

 

 

   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin ayakkabı tabanı üretimi ve satışı faaliyeti ile iştigal ettiği, Şirketinizce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ayakkabı, yiyecek, giyecek... vb. ayni bağışlar yapıldığı, Şirketinizce ayni olarak bağışlanan mallarla ilgili fatura veya sevk irsaliyesi düzenlenerek söz konusu vakıflara gönderildiği, bazı durumlarda da vakıflarca ayni yardım tutanağı düzenlenerek tarafınıza ulaştırıldığı belirtilerek söz konusu ayni bağış ve yardımların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile belge düzeni hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

            3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun "Vakıflar" başlıklı 7 nci maddesinde;

            "Bu Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları kurulur.

            ..."

            hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun "Muafiyetler" başlıklı 9 uncu maddesinde;

            "Bu Kanunla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları;

            a) Kurumlar Vergisinden, (iktisadi işletmeler hariç),

            b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle Veraset ve İntikal Vergisinden,

            c) Sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mallar ve yapacakları tüm muameleler dolayısıyla her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan,

            d) Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünce vakıflardan tahsil edilen teftiş ve denetleme masraflarına katılma paylarından,

            e) Her türlü döner sermaye ücretlerinden,

            Muaftır.

            Fona ve Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar Kurumlar ve Gelir Vergisi matrahından indirilebilir." hükmü yer almaktadır.    

            Buna göre, 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan ayni ve nakdi bağışların anılan Kanun ve ilgili mevzuata uygun belgelerle tevsik edilmesi halinde, bu bağışların tamamının kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinde kurum kazancından indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Kaynak :https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat